MINIMAL20.07.-27.09.2021

Avamine 20.juuli, kell 18.00

Kadrioru Plaza Galerii / Vesivärava 50

Galerii avatud E-R 9.00-20.00; L 9.00-18.00


PILLE ERNESAKS

ANDRES KOORT

MALL PARIS

TIINA TAMMETALU


Näituse kuraator: Tiiu Rebane

Minimalism kirjeldab liikumisi erinevates kunstivormides, eriti visuaalses kunstis ja muusikas, kus teose eesmärk on paljastada subjekti sisu, olemus või identiteet, kõrvaldades kõik vähemolulised vormid, tunnused või mõisted. Näitus esitleb nelja erinevat autorit; nelja erinevat suunda ning ilmakaart Eesti minimalistliku maalikunsti kaardil.

Minimalismi sünnidaatumiks peetakse 20.saj algust, mil vastandumine modernistlikule progressisündroomile ning taotlus “üle hüpata” ajastu masinavärgi jõujoontest sai aluseks fenomenoloogilistele absoluudi taotlustele.

Minimalismi must ikoon: ruut, kui absoluutne tühjus ning kaos, mis iseeneses sisaldab kõiksust on positiivne vaste modernismi nihilistlikule lõppeesmärgile. Tsükliliste kunstiarengute käigus tõusis stiil jõuliselt taasesile 1960.–70. aastate Ameerika kunstis. Inspireerituna konstruktivismist; Kazimir Malevichi, De Stijli´i ja Marcel Duchampi eelprojektidest, tõid kunstnikud abstraktse ekspressionismi narratiivid tagasi puhtalt iseenesele viitavate geomeetriliste vormide juurde. Välistest viidetest tühjendatuna oli 20.sajandi teises pooles esiplaanil kunstiobjekti otsene vormiline kohalolek - primaarseks said teose füüsikalised omadused, suhe ümbritsevaga ja vaataja tunnetuslik elamus.

Tänasele Eesti minimalistlikule maalikunstile on omased kunstivoolu nii vormilised kui sisulised omadused; siin on püsivalt kohal solipsistlik vaimne vektor; aja aeglustamise, peatamise ja sellest ülehüppamise tunnetus ning rafineeritud esteetiline lähenemine sõnumite varieerimises ja vormistuses. Paljuski esteetilisest ehk filosoofilisest printsiibist lähtumine teeb eesti minimalismi vaimselt sügavalt nauditavaks elamuseks.

Näitus vaatleb nelja erinevat autorit lastes vaatajal süveneda “napisõnalisuse” sügavustesse, oletada kunsti stiiliretoorika algimpulsse ja selle baasstruktuure; tajuda teoste aeglaselt töötavat meditatiivset ning häälestavat toimet.

Kaunist näituseelamust!

--

20.07.-27.09.2021

Opening event: 20.07.2021, 6.00 p.m.

Kadrioru Plaza Gallery / Vesivärava 50

Galerii avatud E-R 9.00-20.00; L 9.00-18.00


PILLE ERNESAKS

ANDRES KOORT

MALL PARIS

TIINA TAMMETALU


Curator of the exhibition: Tiiu Rebane

Minimalism describes movements in various art forms, especially visual art and music, where the aim of the work is to reveal the content, nature or identity of the subject, eliminating any insignificant forms, features or concepts. The exhibition presents four different authors; four different directions on a map of the minimalist painting.

The birth of minimalism is considered to be the beginning of the 20th century, when the adaptation to the modernist syndrome of progress and the spiritual demand to "jump over" the powerlines of the machinery of that era became the basis for the endeavor of the phenomenological absolute. The black icon of minimalism: square as an absolute emptiness and chaos, containing the universe, is a positive counterpart to the nihilistic ultimate goal of the modernism. In the course of cyclical art developments, the style vigorously re-emerged in American art of the 1960s and 1970s. Inspired by constructivism; from the preliminary projects of Kazimir Malevich, De Stijli´ and Marcel Duchamp, minimalist artists brought the narratives of abstract expressionism back to purely self-referential geometric forms. Emptyed from external references, in the second half of the 20th century the direct formal presence of an art object came to the fore - the physical properties of the work, the relationship with the surroundings and the cognitive experience of the viewer became primary.

Today's Estonian minimalist painting has both formal and substantive features of minimalism; the solipsistic spiritual vector, the feeling of slowing down, stopping and jumping over time, and the refined aesthetic approach in the formulation of the message are constantly present here. Much based on aesthetic as on the philosophical principles makes Estonian minimalism a deeply spiritually enjoyable experience.

Exhibition takes a look at four different authors, allowing the viewer to delve into the depths of “laconicism”, to assume the initial impulses of art style rhetorics, its basic structures; to perceive the slowly working meditative and tuning effect of the works.

Have a beautiful exhibition experience!


Tiiu Rebane
Pille Ernesaks (s. 1966, lõpetanud Tallinna Kunstiülikooli tekstiilidisaini osakonna) on maalikunstnik, kelle looming saab inspiratsiooni metsikust loodusest, “halvast ilmast”, pinnafaktuuridest, reisimälestustest Islandilt ja Jaapanist. Teine huvisuund Ernesaksa maaliloomingus on inimene ja tema sisemaailm – psühholoogilised portreed.

Pille Ernesaksa maalikeel on ekspressiivne, talle meeldib maalida suure kaltsu, sõrmede või peopesadega. Armastab eksperiminteerida erinevate materjalidega. Paeluvad tumedamad toonid ja "udused situatsioonid.”

On Eesti Maalikunstnike Liidu ja Eesti Kunstnike Liidu liige.

Pille Ernesaks (b. 1966, graduated from Tallinn University of Art, Department of Textile Design) is a painter whose work is inspired by wild nature, "bad weather", surface textures, travel memories from Iceland and Japan. Another area of interest in Ernesaks' paintings is man and his inner world - psychological portraits. Pille Ernesaks' painting language is expressive, she likes to paint with a big rag, fingers or palms. Loves to experiment with different materials. Fascinating darker tones and "blurry situations."

Pille Ernesaks is a member of the Estonian Painters ' Association and the Estonian Artists' Association.

https://www.instagram.com/pilleernesaks/Andres Koort (s. 1969, lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia lavakujunduse eriala ja täiendasnud end Hollandis Groningenis Academia Minervas, maali erialal). On eesti maalikunstnik, stsenograaf, kujundaja ja kuraator.

Koorti töid on raske paigutada traditsiooniliste kunstivoolude raamidesse. Kunstnik kasutab nii tühjust kui äratuntavaid kujundeid, mistõttu tema maastikud näivad teatud määral realistlikud, sealjuures ei järgi ta oma ruumikäsitluses elementaarseid perspektiivi reegleid ega ürita luua valguse ja varju efekti. Perspektiiv ja varjud määravad hetke ja koha, nende puudumine võib viidata kunstniku soovile kujutada reaalsust üldises võtmes, väljaspool aega ja ruumi.

Koort on osalenud näitustel alates aastast 1991, on Eesti Maalikunstnike Liidu liige 2002. aastast.

Andres Koort (b. 1969, graduated from the Estonian Academy of Arts with a degree in stage design and studied at the Academia Minerva in Groningen, the Netherlands, majoring in painting). He is an Estonian painter, scenographer, designer and curator. Koort´s works are difficult to place within the scope of traditional arts. The artist uses both emptiness and recognizable images, so his landscapes seem to be somewhat realistic, and he does not follow the basic rules of perspective in his approach to space and does not try to create the effect of light and shadow. Perspective and shadows determine the moment and place, their absence may indicate the artist's desire to depict reality in a general way, outside of time and space.