top of page

Normist välja

Maalikunstnikud Angela Soop, Edgar Tedresaar, Alar Tuul
Kadrioru Galerii
18.01.-11.03.2024
Avamine 18.jaanuaril algusega kell 17.30


Näituse avamisel toimub autorite Angela Soop`i, Edgar Tedresaare ja Alar Tuulega kunstnikuvestlus, mida juhib kunstiteadlane Triinu Soikmets.

"Kunstnik sünnib klišeede, valmiskujundite ja -märkide maailma, mis ei tungi enam läbi teadvuse väljendamaks tegelikkust. Seetõttu ta leiutab uued sümbolid, võib-olla terve uue sümbolilise süsteemi."
Alfred Barr

 

Mõeldes kunstiteose tähendusele tänases kultuuriruumis siis arutleme pealtvaatajatena eelkõige vaadeldava objekti sisu ja vormi üle, pidades silmas teose dekoratiivset, analüütilist ning emotsionaalset mõju üksikisikule. Teose tähendused sünnitab vaataja, tehes seda kunsti vormi ja sisu tunnetades ning aimates, keskendudes kunstnike poolt loodud sümbolite või märkide süsteemide dekodeerimisele ja isiklike assotsiatsioonide teadvustamisele.
Kadrioru galerii küsib: mida mõtleb ja plaanib tänane uuendusmeelne maalikunstnik, esitades publikule uusi “pilte”? Mis ajendab mõnda maalijat ikka ja jälle kummutama kahemõõtmelisuse praktikaid, liikuma teostega kuhjamise, vormimise ja installatiivsuse suunas või sunnib autorit põgenema impressiivsest narratiivsusest ning klassikaliste joonistusvõtete traditsioonidest?
Soop`i, Tedresaare ja Tuule looming ei põhjusta kahtlust, et tegemist võiks olla provokatiivse eksperimentaalsuse või lihtsakoelise vastuseisuga klassikalisele õlimaalile: teostuse perfektsus ning
sisuloome annavad vaatlejale aimu maalivormi täppiskohaldamisest kaasaja nägemisviisidele ja erinevatest ideoloogilistest kontseptsioonidest mõjutatud maailmapiltidele. Teoste kohaspetsiifilisus, sotsiaalne närv ja ambientne ruumifilosoofia (Soop), virtuaalselt või mõtteliselt nähtavate (ruumi)perspektiiviide
materialiseerimine maksimaalselt võimaliku tunnetuse saavutamise eesmärgil (Tedresaar) ning kaasaja “teise looduse” e. positivistliku maailmapildi telgitaguste kujustamine (Tuul) on need territooriumid, mis ilma kunsti sekkumiseta nähtavaks või adekvaatselt hoomatavaks ei pruugi saada.
Tuues uusi hoovusi Eesti maalikunsti vormikäikudesse on kunstnikud kuraatori arvates siiski jäänud sisuliselt truuks Eesti maalikunsti paremikku senini iseloomustanud tunnustele nagu intellektuaalne poeetilisus ja kaasaegset mõttelugu visuaalselt defineeriv positsioon s.t autorite looming jätkab maali sisu ja vormi võrdset tähtsustamist. Teoste vormilahendused, mis on alkeemilises abielus autorite kriitilise mõtte ja käeliste oskustega, annavad “piltidele” n-ö mõttemasinate tunnusjooned selliselt, et äkki siiski: maal ei ole
enam üldse maal vaid hoopis aktiivne sekkumine inimeste igapäevaellu, näilise või tuima rahu rikkumise aparaat; südametunnistuse generaator.
Kadrioru galeriil on heameel esitleda kolme erineva loomepositsiooniga maalija näitust, mis asetab vaataja uudsete ruumipoeetiliste väidete situatsiooni ning annab publikule võimaluse mõelda ja järeldada..

Tiiu Rebane/ Korraldaja

Facebookis


Näituse autorid tänavad toetamast:
Eesti Kultuurkapitali, Vaibaparadiisi ja eraisikuid Allan Prooso, Kaarel Eelma, Siim Soop, Tiiu Rebane, Karl Kristjan Nagel.     

Delta. Näitust "Normist välja" Kadrioru Galeriis tutvustab kunstnik Angela Soop


OUT OF THE NORM
Angela Soop, Edgar Tedresaar, Alar Tuul


Kadrioru Gallery
18.01.-11.03.2024

"The artist is born into a world of clichés, ready-made images and signs that no longer penetrate consciousness to express reality. Therefore, he invents new symbols, perhaps a whole new symbolic system."
Alfred Barr

In contemplating the significance of a work of art within today's cultural milieu, our discourse as spectators predominantly revolves around the content and form of the observed object. We conscientiously consider the decorative, analytical, and emotional impact of the work on the individual. The meaning of the work is intricately woven by the viewer, who intuits and speculates on the form and content of the art, focusing on deciphering the intricate systems of symbols or signs crafted by the artists and realizing personal associations.

Kadrioru Gallery poses a profound question: What ponders today's innovative painter as they unveil new "pictures" to the audience? What motivates certain painters to challenge the norms of two-dimensionality, steering towards layering, sculpting, and installation in their works? What compels an artist to deviate from impressive narrative and the conventions of classical drawing techniques?

The works of Soop, Tedresaar, and Tuule dispel any uncertainty; they transcend mere provocative experimentalism or simplistic opposition to classical oil painting. The perfection of execution and the creation of content offer the observer insight into the precise application of the painting form to contemporary ways of perception and worldviews influenced by diverse ideological concepts. The works exhibit a sense of place-specificity, a social nerve and ambient spatial philosophy (Soop), and the materialization of virtually or mentally visible (spatial) perspectives to evoke maximal feeling (Tedresaar). They delve into the modern concept of "other nature," providing a behind-the-scenes depiction of the positivist worldview—an artistic intervention necessary for the visibility or adequate perception of these territories.(Tuul)

Introducing new currents to the forms of Estonian painting, the artists, in the curator's perspective, have maintained a fundamental allegiance to the features that have characterized the finest of Estonian painting to date, including intellectual poetics and a position that visually defines the history of modern thought. The authors' work continues to accord equal importance to the content and form of the painting. The formal solutions, entwined in an alchemical marriage with the authors' critical thinking and manual dexterity, endow the "pictures" with the attributes of thought machines. In this transformative process, a painting ceases to be merely a painting; instead, it becomes an active intervention in people's daily lives—an apparatus for disrupting apparent or monotonous tranquility; a conscience generator.

Kadrioru Gallery takes pleasure in presenting an exhibition featuring three painters with distinct creative positions. This showcase immerses the viewer in a realm of novel spatial poetic expressions, offering an opportunity for contemplation and reflection.
Tiiu Rabane/ Curator

Thanks goes to:
Eesti Kultuurkapital, Vaibaparadiis and Allan Prooso, Kaarel Eelma, Siim Soop, Karl Kristjan Nagel.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------
KADRIORU GALLERY – OPEN: MONDAY-SATURDAY , 9:00 AM - 7:30 PM - www.maal.ee - +372 57702640

PLAKAT 1 (1).jpg
bottom of page