top of page

"Steps of Pythagoras"

EESTI MAALIKUNSTNIKE LIIT festivalil "Steps of Pythagoras" Kreekas/Loomeresideentuur ja näitused

—-

Koostöös: Samose Loomemaja Kreekas.

Toetab: Eesti Kultuurkapital

Pythagorase III festivali korraldaja Stavros Kondilis´e ja produtsent Efrosini Dokimaki kutsel. Osalejad: Vilen Künnapu Lilian Mosolainen Liisa Kruusmägi Manfred Dubov Kuraator: Tiiu Rebane (EML)

—-

“Educate the children and it won’t be necessary to punish the men.”/"Mida Juku ei õpi seda Juhan ei tea"

Pythagoras


"Päev ajaloos"


Kas me suudame näha ajaloo üldist kulgu kui tervikut, kus voolab aeg kõigi oma samaaegsete vastuoludega.


Eesti kultuurilis-ajaloolise minapildi maailmakaardile lennutanud Lennart Meri veendumuse kohaselt ei ole minevik veel ajalugu ja fakt ei ole veel tõde; neil olevat isegi kaunis vähe ühist.*


Eesti kultuuri üheks erisuseks on kirjutatud tekstide vähesus ja suulise traditsiooni rikkus. Eesti ajalugu on vajanud lisaks tavalistele tööriistadele ka niisuguseid, mida Euroopa ajalooteaduses ei kasutata so. keeleajalugu, kohanimesid, rahvaluulet. Kui lisame nimistusse pildikirjad, artefaktid, värvid ja vormid, kui inimkonna keeleeelsed ja selle ülesed "häälutused" siis leiame end ajalugu uurides poeetilis-faktipõhiselt ühisväljalt ehk semiosfäärist, mis kõigi

arutluste kohaselt ei saa seista lahutamatult eraldi meist kaugemal paiknevatest kultuuridest..


Eesti maalikunstnike esimene loomelaager Samosel, Kreekas keskendub kirjeldatud kultuuriliste ühisosade vaatlemisele. Loomelaager on ettevalmistavaks etapiks 2024 aastaks koostöös Eesti suursaatkonnaga kavandatavale maalinäitusele Ateenas.

* Eesti Ekspress 2006

---

Kaasaegne kunst jääb alati seotuks Euroopa kultuuriloo ja geograafiaga, käesoleva projekti üheks eesmärkidest on kunstnike kaasabil uurida “Euroopa hällina” tuntud Kreeka väikesaare ajalookihistusi ning jälgida keskkonna mõju loomingule. Tuua kaasaegne autor Phytagorase kodusaarele ning anda talle võimalus luua aegadeülene kontakt. Kunst on praktiline tegevus, mis eeldab praktilist kogemust, liikumist teadmistelt tegevusse ning õpitust tegelikkuse kogemisse. Ainult selliselt arenevad kunst ja looming; projekti eesmärgiks on kultuurikogemuse pakkumine autoritele, kohalikele elanikele ja rahvusvahelisele kunstipublikule.


---

Kultuuriruumi ja keskkonna vahetusega seotud loomelaagrite ehk plenair'ide traditsioon ulatub kaasaegse maalikunsti algusaegadesse kuuludes impressionistide poolt ellu kutsutud loometavade hulka, mil kunstnikud moodustasid hooajalisi kunstikolooniaid Vahemere või Läänemere kallastel. Vabakutseliste kunstnike traditsioon on andnud Euroopa modernistlikule kunstiloole neid omadusi ning rikkust, mida tänapäeval kõrgelt hindame. Mõeldes Eesti kultuuriloole siis näeme “Euroopa hälli” senini hindamatut mõju meie 20.sajandi alguse kunstile.

Nii Eesti kui meie lähiriikide (Leedu ja Läti) taasiseseisvumise järgne kogemus loomelaagrite traditsiooni taastamisel ja viljelemisel on tõendanud praktika professionaalset kasutegurit kuid ka tõsiasja rahastuse vajalikkusest. Tänaseks on mitmed Läänemere kallastel paiknevad ja kunstnikke majutanud väike asumid (Prerow, Nida jpt) kogunud avalikku kuulsust, asutanud muuseume ning muutunud kultuuriturismi tõmbekeskusteks tänu kunstnike 20.saj alguses algatatud plenairi traditsioonile ning selle taaselavdamisele kaasajal.

Projekti eesmärk: Laialdane Eesti kultuuri tutvustamine ja loomingulise resideerumise kasvav elavdamine. Eesti Maalikunstike Liit soovib vastavalt on põhikirjalistele eesmärkidele tutvustada Eesti maalikunsti ja toetada oma liikmete loometegevust, luua praktilist sidusust Euroopa kultuuriruumiga. Projekti edukuse indikaatoriks on nii individuaalsete autorite loometegevuse areng kui rahvusvahelistumine näitusetegevustes (seda nii üksikautorite kui loomeliidu põhiselt). Kultuurikontaktide sõlmimine, uue publiku leidmine Eesti kunstile.

---

ESTONIAN PAINTERS ASSOCIATION at the festival "Steps of Pythagoras" in Greece/Plenair and exhibitions

—-

In collaboration with: Samos Creative House in Greece.

Supported by: Estonian Cultural Endowment

At the invitation of Steps of Pythagoras III festival organizer Stavros Kondilis and producer Efrosini Dokimaki. Participants: Vilen Künnapu Lilian Mosolainen Liisa Kruusmägi Manfred Dubov Curator: Tiiu Rebane (EML)

—-

“Educate the children and it won’t be necessary to punish the men.”/"Mida Juku ei õpi seda Juhan ei tea"

Pythagoras

“A day in history”

Can we see the overall course of history as a whole in which time flows with all its simultaneous contradictions?

Lennart Meri, who put Estonia's cultural-historical self-image on the world map, was convinced that the past is not yet history and the fact is not be the truth yet; they even have very little in common.*

One of the distinctive features of Estonian cultural history is the scarcity of written texts and the richness of oral tradition. Researchers of Estonian history have needed more than ordinary ones tools, including those that are not used in European historical science i.e. language history, place names, folk poetry.

By adding to that list also pictographs, artefacts, colors and forms, as pre-historic language and its upper "voicings" then we find ourselves studying history from a poetic-fact-based common field, or semiosphere, which, however, cannot stand inseparably apart from other, seemingly distant cultures.

The first plenary session of Estonian painters in Samos focuses on observing the cultural commonalities between Estonia and Greece. Plenair is as a preparatory stage for the painting exhibition planned for 2024 in cooperation with the Estonian Embassy in Athens.

Tiiu Rebane

* Eesti Ekspress/ 2006 .

--

Contemporary art will always be connected to the cultural history and geography of Europe. One of the goals of this project is to explore the historical layers of the small Greek island known as the "Cradle of Europe" with the help of artists and to observe the influence of the environment on creativity in general. Bring a modern author to the home island of Pythagoras and give him the opportunity to establish a timeless contact. Art is a practical activity that requires practical experience, moving from knowledge to action and from reading to experiencing reality. This is the only way art and creativity develop; the aim of the project is to offer a cultural experience to authors, local residents and the international art audience.


---

The tradition of plenaries related to the exchange of cultural space and environment goes back to the early days of modern painting, among the creative practices initiated by the Impressionists, when artists formed seasonal art colonies on the shores of the Mediterranean or the Baltic Sea. The tradition of freelance artists has given European modernist art history the qualities and richness that we value highly today. Thinking about the cultural history of Estonia, we see the still inestimable influence of the "Cradle of Europe" on our art of the beginning of the 20th century.

The post-reindependence experience of both Estonia and our neighboring countries (Lithuania and Latvia) in restoring and cultivating the tradition of creative camps has proven the professional efficiency of the practice, but also the fact of the necessity of funding. Today, several small settlements located on the shores of the Baltic Sea and which housed artists (Prerow, Nida, etc.) have gained public fame, founded museums and become centers of attraction for cultural tourism thanks to the pleinair tradition initiated by artists at the beginning of the 20th century and its revival in modern times.

The goal of the project: Broad introduction of Estonian culture and the growing revitalization of creative residencies. According to its statutory goals, the Estonian Painters Association wishes to introduce Estonian painting and support the creative activities of its members, to create practical coherence with the European cultural space. The success indicator of the project is both the development of the creative activities of individual authors and the internationalization of exhibition activities (on the basis of both individual authors and the creative association). Establishing cultural contacts, finding a new audience for Estonian art.

60 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page