top of page

KEHA

Eesti Maalikunstnike Liidu ühisnäitus  

KADRIORU GALERII 

25.NOVEMBER 2024- 25.JAANUAR 2025 

Näitusele kandideerimiseks palume täita allolev ankeet - tähtaeg 15.oktoober - ning lisada andmetele teose foto või visand! 

Triinu Soikmets: Maalikunstnike Liidu näituse pealkiri „Mis on keha?“ kõlab ühest küljest küll ebaüllatavalt, kuna kunstnike jaoks on keha läbi aegade olnud nii motiiviks kui materjaliks ning anatoomiline joonistamine on akadeemiliste kunstiõpingute üheks aluseks. Teisest küljest pakub näitusel osalemise kutse selgitus küsimusele lähenemiseks siiski värskema, kaasaegsema ja ka provokatiivsema vaate tuues mängu tehisintellekti, mille kasutamine ka kujutavas kunstis üha aktuaalsem on. Just kehatu ja identiteeditu tehisintellekti pakutud sünonüümide kaudu on kehaküsimus ja ülesandepüstitus laiendatud määrani, mis on ilmselt mõjutanud ka näitusele pakutavate tööde kogust ja taset, tekitades uusi küsimusi mitte ainult selle kohta, mis on keha, vaid ka mis on kunst.  

Arvestades tehisintellekti pealetungi kõigis eluvaldkondades, sh kunstis ja kultuuris laiemalt, on asjakohane analüüsida ja kategoriseerida nii näitusele valitud kui sealt väljajäänud töid just pakutud sünonüümide perspektiivist kui ka motiivi- ja maalitehniliselt. Tehisintellekti pakutavaid vasteid ja vastuseid erinevatele ülesannetele ja küsimustele võib pidada kohati kergelt lapsemeelseks, naiivseks, turvaliseks, pealiskaudseks, ümaraks jne – kuidas aga on seis vastustega tänases maalikunstis? Kas kunsti toimimisloogika hakkab üha enam lähenema tootmisloogikatele?  On see halb, hea või lihtsalt paratamatu? Nende küsimustega tegeleb süvitsi minev diskursuseanalüüs näitusega kaasnevas (veebi)kataloogis, koostajaks vabakutseline kunstiteadlane Triinu Soikmets. 

Maalikunstnike Liit otsib omalt poolt täiendavad võimalusi nii näituse kui valminud analüüsi kajastamiseks meedias, et laiendada maalikunstis aktuaalsete küsimuste kõlapinda ja konteksti. 

Maalikunstnike Liidu näituse pealkiri „Mis on keha?“ kõlab ühest küljest küll ebaüllatavalt, kuna kunstnike jaoks on keha läbi aegade olnud nii motiiviks kui materjaliks ning anatoomiline joonistamine on akadeemiliste kunstiõpingute üheks aluseks. Teisest küljest pakub näitusel osalemise kutse selgitus küsimusele lähenemiseks siiski värskema, kaasaegsema ja ka provokatiivsema vaate tuues mängu tehisintellekti, mille kasutamine ka kujutavas kunstis üha aktuaalsem on. Just kehatu ja identiteeditu tehisintellekti pakutud sünonüümide kaudu on kehaküsimus ja ülesandepüstitus laiendatud määrani, mis on ilmselt mõjutanud ka näitusele pakutavate tööde kogust ja taset, tekitades uusi küsimusi mitte ainult selle kohta, mis on keha, vaid ka mis on kunst.  

Arvestades tehisintellekti pealetungi kõigis eluvaldkondades, sh kunstis ja kultuuris laiemalt, on asjakohane analüüsida ja kategoriseerida nii näitusele valitud kui sealt väljajäänud töid just pakutud sünonüümide perspektiivist kui ka motiivi- ja maalitehniliselt. Tehisintellekti pakutavaid vasteid ja vastuseid erinevatele ülesannetele ja küsimustele võib pidada kohati kergelt lapsemeelseks, naiivseks, turvaliseks, pealiskaudseks, ümaraks jne – kuidas aga on seis vastustega tänases maalikunstis? Kas kunsti toimimisloogika hakkab üha enam lähenema tootmisloogikatele?  On see halb, hea või lihtsalt paratamatu? Nende küsimustega tegeleb süvitsi minev diskursuseanalüüs näitusega kaasnevas (veebi)kataloogis, koostajaks vabakutseline kunstiteadlane Triinu Soikmets. 

Maalikunstnike Liit otsib omalt poolt täiendavad võimalusi nii näituse kui valminud analüüsi kajastamiseks meedias, et laiendada maalikunstis aktuaalsete küsimuste kõlapinda ja konteksti. 

Kureerib EML juhatuse meeskond

NÄITUSE SISSEJUHATUS: 

Figuraalmaal täna. 

 

EML näitus küsib “Mis on keha?”  

Arvame, et maalikunstnikud ei vaja pikemat sisulist sissejuhatust kuid uurime siiski lisaks, kuidas vastab küsimusele kollektiivset teadvust haldav tehisintellekt (AI) 

Vastab AI: Keha on inimese või looma füüsiline struktuur, mis koosneb erinevatest organitest, süsteemidest ja kudedest. See hõlmab luustikku, lihaseid, organeid, veresooni, närvisüsteemi ja teisi komponente, mis moodustavad organismi struktuuri ja võimaldavad tal funktsioneerida. Keha võimaldab liikumist, ainevahetust, tajumist, hingamist, seedimist ja paljusid teisi olulisi funktsioone, mis tagavad organismi elujõulisuse ja ellujäämise. 

 

Palun nimeta elulisi ning filosoofilisi sünonüüme ja märksõnu, mis keha olemust eesti keeles  kirjeldavad  

Vastab AI: 

Siin on mõned elulised ja filosoofilised sünonüümid ning märksõnad,: 

Eluaine 

Elundkond 

Elusolevus 

Elujõud 

Eluvõime 

Elutegevus 

Eluspüsimine 

Eluolu 

Eluvorm 

Eluvõnk 

Elutegevuskord 

Elutegevusvorm 

Olemine 

Eksistents 

Substants 

Füüsis 

Kehalisus 

Kehalisus ja vaim 

Kehaline olemus 

Kehalisuslikkus 

Keha ontoloogia 

Kehaline reaalsus 

Kehaline fenomen 

Keha ja vaimu seos 

Keha ja teadvus 

Kehaline eksistentsiaalsus 

Keha ja enesetunnetus 

 

Ja viimane küsimus tehisintellektile: Koosta palun üks keha iseloomustav pilt 

AI: Kujutle end lebamas rohelisel murul, päikesekiired õrnalt su nägu silitamas. Su keha on lõdvestunud, kuid samas tugev ja elastne. Sinu kehakuju järgib loomulikke kurve, mis räägivad sinu elujõust ja tasakaalust. Käed ja jalad on harmooniliselt asetsevad, valmis aktiivsuseks või lõõgastuseks vastavalt vajadusele. Sinu keha on nagu elutark puu, mis on juurdunud maa sisse, ühenduses taevasse ulatuva võraga. See peegeldab sinus peituvat jõudu, ilu ja tasakaalu, olles samal ajal elu kandja ja väljendaja. Sinu keha on tempel, kus elab sinu hing ja kus peegeldub kogu su sisemine ilu ning tarkus. 

 

Aitäh AI !  

Jääme ootama uut näitust. 

 

 

Illustreerivad maalid autoritelt: P.Picasso, L.Freud, AI 

pili.JPG
434194799_7133111540070952_7792344846021594787_n.jpg
Eesti Maalikunstnike Liidu ühisnäitusele

BODY

Joint exhibition of the Estonian Painters Association

KADRIORU GALLERY

NOVEMBER 25, 2024- JANUARY 25, 2025

To apply for the exhibition, please fill out the form before October 15th and add a photo or sketch of the work to the data!   (Participation fee for non-members)  Transport of the works to the gallery is the responsibility of the participant.

Triinu Soikmets: The title of the Union of Painters' exhibition "What is the body?" sounds unsurprising on the one hand, since the body has always been both a motif and a material for artists, and anatomical drawing is one of the foundations of academic art studies. On the other hand, the explanation of the invitation to participate in the exhibition offers a fresher, more modern and also more provocative approach to the question, bringing into play artificial intelligence, the use of which is also increasingly relevant in the visual arts. It is through the synonyms offered by the disembodied and identityless artificial intelligence that the question of the body and the setting of the task have been expanded to a degree that has probably influenced the quantity and level of the works offered for the exhibition, raising new questions not only about what the body is, but also what is art.

Considering the onslaught of artificial intelligence in all areas of life, including art and culture more broadly, it is appropriate to analyze and categorize both the works selected for the exhibition and those left out from the perspective of the synonyms just proposed, as well as in terms of motif and painting technique. The matches and answers to various tasks and questions offered by artificial intelligence can sometimes be considered slightly childish, naive, safe, superficial, round, etc. - but what about the answers in today's painting? Is the functioning logic of art increasingly approaching the logic of production? Is it bad, good or just inevitable? These questions are dealt with in an in-depth discourse analysis in the (online) catalog accompanying the exhibition, compiled by freelance art researcher Triinu Soikmets.

For its part, the Union of Painters is looking for additional opportunities to cover both the exhibition and the completed analysis in the media, in order to expand the scope and context of current issues in painting.

 

EXHIBITION INTRODUCTION:

Figurative painting today. 

 

The EML exhibition asks "What is the body?"

We think that painters do not need a longer substantive introduction, but we will still investigate how artificial intelligence (AI) managing the collective consciousness answers the question.

Answered by AI: The body is the physical structure of a human or animal, consisting of various organs, systems and tissues. It includes the skeleton, muscles, organs, blood vessels, nervous system and other components that make up the body's structure and enable it to function. The body enables movement, metabolism, perception, respiration, digestion and many other important functions that ensure the vitality and survival of the organism.

 

Please name vital and philosophical synonyms and keywords that describe the nature of the body in Estonian

Responds to AI:

Here are some vital and philosophical synonyms and keywords:

Life substance

Organism

Being alive

Life force

Vitality

Life activity

Survival

Living situation

Life form

The vibration of life

Order of life

Life activity form

Being

Existence

Substance

In physics

Physicality

Physicality and spirit

Physical nature

Physicality

Ontology of the body

Physical reality

A physical phenomenon

The connection between body and mind

Body and consciousness

Bodily existentiality

Body and self-perception

 

And the last question for the artificial intelligence: Please create a picture that characterizes the body

AI: Imagine yourself lying on the green grass, the sun's rays gently caressing your face. Your body is relaxed, yet strong and elastic. Your body shape follows natural curves that speak of your vitality and balance. Arms and legs are harmoniously positioned, ready for activity or relaxation as needed. Your body is like a living tree rooted in the earth, connected to a canopy that reaches to the sky. It reflects the strength, beauty and balance within you, while being the carrier and expression of life. Your body is a temple where your soul lives and where all your inner beauty and wisdom are reflected.

bottom of page