top of page

"ETRE UNE FLEUR" (OLLA LILL) ja VIOLENCE CONJUGALE (KODUVÄGIVALD)

Ene Jakobi (FRA)

isiknäitus                     

Kadrioru galeriis 

19.09-11.11.2023 

Näitust toetab Tallinna linn 

--

Eesti-Prantsusmaa kunstnik Ene Jakobi näitustepaar käsitleb fenomeni, mille mõõtmiseks siiani lahendust ei ole. Selleks on teise inimese valu. Teadus ei oska siiani valu mõõta. Patsient peab ikka ise peab ütlema, et kui kõrgeks ta peale operatsiooni oma valu hindab..

 

"ETRE UNE FLEUR" (OLLA LILL):

Sari botaanilisi joonistusi. Autor Ene Jakobi palub erinevatel loovisikutel valida seeriast välja üks lill (joonistus kannab edaspidi selleloovisiku nime) ja joonistuse tagumisele küljele kirjutada kõige hullema, nõmedama, jäledama, ebaõiglasema lause, mida antud loovisik oma professionaalse töö kohta eales kuulma on pidanud.

VIOLENCE CONJUGALE (KODUVÄGIVALD): Pühadekaunistused, joonistuste sari. Kaastekstid: vandeadvokaat Franois Buisson'; "Vägivallamentaliteet ei väärtusta isiksust"– intervjuu jurist Merle Albrantiga.

 

 

Joonistamine on vaatluskunst ning Ene Jakobi on meie ühiskonda vaadeldest täheldanud, et loovisikute positsioon meie maailmas on tihti alaväärtustatud. Kõik pankurid, advokaadid või arstid ei teeni tingimata tohutuid summasid ning neil ei pruugi olla ka kindlat igakuist palka, aga kui seltskonnas on maalija, luuletaja, helilooja, advokaat, arst ja pangatöötaja, siis on esimesed kolm tavaliselt ühiskonna poolt nähtud kui isikud, kes elavad ühiskonna kulul ja on kasutud. Ülejäänud kolm on heldemalt respekteeritud. Erapraksist omavad arstid ja advokaadid on seltskonnas veelgi rohkem hinnatud.

Kunstnikelt, heliloojatelt , koreograafidelt, luujetajatelt ja muusikutelt küsitakse tihti, et no kuidas sa ikka hakkama saad? Elad oma tööst ära ka või? Teenid ikka midagi?

Samas on loovtöötajad meie ühiskonnas teiste ametitega palju suuremeelsemad ja diskreetsemad. Nad ei küsi pankuri käest: "No kas sa spagaati ikka saad?" . Nad ei küsi advokaadilt :" Bachi süite ikka mängida oskad?"

 

 

Lillepildid on valitud selles projektis nii lõksuks kui peibutuseks. Kaasaegset kunsti vihkaval väikekodanlasel pole lillepiltide vastu suurt midagi. Lillepildid on hetkel hea vahend kultuurikauge publikuga kontakti loomiseks, et loovinimeste töö üle rahulikult diskuteerida. Tegu on kunstnike rehabiliteerimisprojektiga..

Projekti autor Ene Jakobi ütleb Pompidou haiglas esitletud näitusetekstis kunsti kaitseks järgmist: « Teadus ja meditsiin on viimastel aastatel teinud meeletuid arenguid, et inimese keskmist eluiga pikendada. Samas muudab inimkonda siiani surematuks ainult kunst. Nendel joonistustel on surematud nii minu kujutatud lilled kui ka loovisikud, keda selle seeria käigus küsitletud on.

--

 

«Être une fleur» projetkti on näidatud oktoobris 2022 Saint Barthélémy kirikus Boutigny-sur-Essonne'i linnavalitsuse kultuuriprogrammi raames (Prantsusmaal). Joonistusfestivali « Printemps du dessin 2023 » programmis oli sama seeria üks kuueteistkümnest Pariisis esitletud projektist. Joonistusfestivali raames eksponeeriti seeriat aprillis ja mais 2023 Eesti saatkonnas Pariisis ning mais ja juunis 2023 on seeria üleval Pompidou haigla mediateegis Pariisis (Prantsusmaal). Projekti toetas DRAC Île-de-France (kaasaegse kunsti regionaalfond) ja Centre-Inter-Médiathèques/CFDC/APHP (Pariisi keskhaiglate mediateegid)

Suvel 2023 arenes loovtöötajate valu uuriv projekt edasi Eesti Kunstnike Liidu maalibaasi residentuuris Nõmmkülas Muhumaal.

Näitusega kaasnev kataloog: VIOLENCE CONJUGALE (KODUVÄGIVALD) kaastekstid: sissejuhatus Ene Jakobilt', sisu: vandeadvokaat Franois Buisson', jurist Merle Albrant ja "ETRE UNE FLEUR" (OLLA LILL) kaastekst: Camille Sauer

---

Ene Jakobi on Eesti päritolu kunstnik, kes elab ja töötab Pariisis. Ta on lõpetanud 2000 aastal Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia eriala ja spetsialiseerunud joonistamisele.

Ene joonistamispraktikal on kaks tahku: tahtlikult pehme ja realistliku välimuse all sisaldab see hulgaliselt peidetud sõnumeid ja teenib kriitilist nägemust kaasaegsest maailmast. Ta kasutab realistlikku joonistamist söödana, et käsitleda selliseid teemasid nagu koduvägivald, looduslike liikide kadumine, energia uuendamine. See seab kahtluse alla meie soovi omada ja omastada, olla ja näida.

Ene näitus "Olla Lill" on üsna esinduslik, kuna kujutades lilli kujundlikult nagu herbaariumit, käsitleb ta kunstnike raskusi meie ühiskonnas koha leidmisel. Ta ammutab inspiratsiooni kultuurist, millega ta end pidevalt ümbritseb: ajalugu, teater, tants, filosoofia, kirjandus... aga ka publiku joonistamise praktikast, millele ta on mitu aastat professionaalselt pühendunud.

Ene Jakobi on Maison des Artistes liige nr Mda 40040. USK Paris, La Condamine ja Les galeries pour tous liige.

PORTFOOLIO: https://ene.book.fr/

--

Ene Jakobi (FRA)

personal exhibition

"ETRE UNE FLEUR" (BE A FLOWER) and VIOLENCE CONJUGALE (DOMESTIC VIOLENCE)

Kadrioru gallery

19.09-11.11.2023

--

The pair of exhibitions by the Estonian-French artist Ene Jakob deals with a phenomenon for which there is still no solution to measure. That's another person's pain. Science still cannot measure pain. The patient still has to say how high he rates his pain after the operation.

 

"ETRE UNE FLEUR" (TO BE A FLOWER):

A series of botanical drawings. Author Ene Jakobi asks different creative people to choose one flower from the series (the drawing will bear the name of that creative person from now on) and write on the back of the drawing the worst, meanest, most disgusting, unfair sentence that this creative person has ever had to hear about their professional work.

VIOLENCE CONJUGALE: Holiday decorations, a series of drawings. Co-texts: barrister Franois Buisson'; "Violence mentality does not value personality" – interview with lawyer Merle Albrant.

 

 

Drawing is an art of observation, and Ene Jakobi has observed from her observations of our society that the position of creative people in our world is often undervalued. Not all bankers, lawyers or doctors necessarily earn huge sums of money and may not have a fixed monthly salary, but if you have a painter, a poet, a composer, a lawyer, a doctor and a banker in your company, the first three are usually seen by society as individuals who live at the expense of society and are useless. The other three are more generously respected. Doctors and lawyers with private practice are even more valued.

Artists, composers, choreographers, dancers and musicians are often asked: How do you manage? Do you live off your work, too? Do you still earn anything?

At the same time, creative workers are much more generous and discreet than other professions in our society. They don't ask the banker, "Well, do you still get the split?" . They don't ask the lawyer: "Can you play the Bach suites?"

 

 

Flower images are chosen as both a trap and a decoy in this project. A petty bourgeois who hates modern art has nothing much against pictures of flowers. At the moment, flower pictures are a good tool for establishing contact with a culturally distant audience in order to calmly discuss the work of creative people. It is a rehabilitation project for artists..

The author of the project, Ene Jakobi, says the following in the text of the exhibition presented at the Pompidou Hospital in defense of art: « In recent years, science and medicine have made tremendous progress in order to increase the average human life. At the same time, only art makes humanity immortal so far. In these drawings, both the flowers depicted by me and the creative persons interviewed during this series are immortal.

--

 

The «Être une fleur» project has been shown in October 2022 at the Church of Saint Barthélémy as part of the cultural program of the municipality of Boutigny-sur-Essonne (France). In the drawing festival « Printemps du dessin 2023 » program, the same series was one of the sixteen projects presented in Paris. As part of the drawing festival, the series was exhibited in April and May 2023 at the Estonian Embassy in Paris, and in May and June 2023 the series will be on display in the media library of the Pompidou Hospital in Paris (France). The project was supported by DRAC Île-de-France (Regional Foundation for Contemporary Art) and Centre-Inter-Médiathèques/CFDC/APHP (Media Libraries of the Central Hospitals of Paris)

In the summer of 2023, the project exploring the pain of creative workers developed further in the residency of the painting base of the Estonian Artists' Union in Nõmmküla in Muhumaa.

Catalog accompanying the exhibition: VIOLENCE CONJUGALE (DOMESTIC VIOLENCE) accompanying texts: introduction by Ene Jakob', contents: barrister Franois Buisson', lawyer Merle Albrant and "ETRE UNE FLEUR" (BEING A FLOWER) accompanying text: Camille Sauer

---

Ene Jakobi is an artist of Estonian origin who lives and works in Paris. She graduated from the Estonian Academy of Arts in scenography in 2000 and specialized in drawing.

Ene's drawing practice has two sides: beneath the intentionally soft and realistic appearance, it contains a multitude of hidden messages and serves a critical vision of the modern world. She uses realistic drawing as fodder to address topics such as domestic violence, the loss of wildlife, renewable energy. It challenges our desire to possess and appropriate, to be and to appear.

Ene's exhibition "To be flower" is quite representative, because by figuratively depicting flowers like a herbarium, she deals with the difficulties of artists in finding a place in our society. She draws inspiration from the culture: history, theater, dance, philosophy, literature... but also from the practice of audience drawing, to which she has been professionally committed for several years.

Ene Jakobi is a member of Maison des Artistes No. Mda 40040. Member of USK Paris, La Condamine and Les galeries pour tous.

PORTFOLIO: https://ene.book.fr/ 

TEKSTID:

"Sõnad, mida ei ole välja öeldud, on vaikuse lilled" - Jaapani vanasõna

Kui keegi ütleb teile, et ta joonistab valu, kas siis uskuda või mitte? Seda enam, et teadus ei oska valu siiani mõõta. 
Ene Jakobi  on Pariisis elav ja töötav autor, kes joonistab teiste valu. Tema seeria "Être une fleur" oli üks sel kevadel joonistsfestivali Printemps du dessin'i programmi kinnitatud projektidest.  https://kirjad-nuustakult.over-blog.com/2023/07/olla-lill.html 

Verd, pisaraid ja jõuluehteid  

Kadrioru galeriis saab lähema kahe kuu jooksul vägivalda  olema palju ja mitmel tasandil  galerii kõikidel korrustel.

Näitus  "Violence conjugale" II ("Perevägivald" II )   ja "Être une fleur" III  pööravad autorile omase delikaatsuse ja elegantsiga surma surematuseks, solvangud naljadeks ning küsivad täiesti mitteprotestantliku kergusega, miks me üldse aktsepteerime kannatusi, kui me tahame lihtsalt elada. "Pain is just a French word for bread"  peab nende näituste puhul paika, kuid võib näilise ilu ja sillerdusega meelitada publiku lõksu, millest ilma filosoofide abita on raske välja saada. Ene on lubanud, et sel korral aasta lõpus laipu kokku ei loeta.  https://kirjad-nuustakult.over-blog.com/2023/08/verd-pisaraid.html

Tallinna rae vaibad. Intervjuu Tallinna Linnamuuseumi teadusdirektori Pia Ehasaluga  

Info selle kohat, et Tallinna raad tellis tänapäeval Belgiale kuuluvast linnast nimega Enghien a. 1547 seeria piltvaipu, jõuab meieni vahel väga suure kaarega. Hetkel saab öleda, et info lekitas 50 km Pariisist asuv linnake Boutigny-sur-Essonne, kes a. 2022 linna poolt korraldatud näituste  publikuprogrammi jaoks kuntsnikult värvilehed tellis. 

Põhinesid need illustratsioonid tõepoolest Tallinna rae poolt sajandeid tagasi tellitud vaipadel, mis asuvad  siiani Tallinnas. Tollal läks vaibatellimus maksma umbes pool Tallinna vanalinna majast. Loomulikult on Enghien'is kootud vaipadest säilinud vähe, kuid haruldasel kombel ongi Enghieni vaipadest väga märkimisväärne osa Eestis. Täpsemalt Tallinna Linnamuuseumis https://kirjad-nuustakult.over-blog.com/2023/09/tallinna-rae-vaibad.html 

Me peame mõistma vägivaldset mentaliteeti. Nii kaua, kui me seda ei mõista, me tegelikult alavääristame ohvreid. Vägivald on seotud võimu ja manipuleerimisega: vägivalda tarvitatakse, sest inimene on õppinud kindla käitumismaneeri, et saavutada, mida ta tahab. Olgu vägivald majanduslik, vaimne, seksuaalne, füüsiline, nii allutatakse inimene oma tahtmisele. – intervjuu jurist Merle Albrantiga  https://humanrights.ee/2019/07/vagivallamentaliteet-ei-vaartusta-naiste-isiksust-intervjuu-jurist-merle-albrantiga/?fbclid=IwAR37GCwW-HYQw1pob6hZUiJTVBU3D001LAmZe1TWuI7T_5Pcxa_zRt9qVA4

bottom of page